Från forskning till systemförändring

SPONSRAT INNEHÅLL

RISE avdelning för jordbruk och livsmedel befinner sig ständigt i framkanten i frågor kring matsystemets hållbara utveckling. Närhet och samverkan med både politiken, offentlig sektor, akademin och näringslivet är en stor styrka.

RISE har onekligen ett brett uppdrag från näringsdepartementet: att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse och stötta dem i en hållbar omställning. Livsmedelssystemet är förstås en viktig del i detta arbete, och på avdelningen Jordbruk och Livsmedel, där Klara Båth är avdelningschef, arbetar 100 anställda.

– Det fina med RISE är att summan blir mycket större än delarna. Vi tar hela tiden hjälp av våra kollegor i olika projekt inom allt från certifiering till digitalisering, transformation och systemomställning. Det blir ett kraftfullt nätverk och vi löser större utmaningar.

Skillnaden mot ett akademiskt universitet, vars yttersta drivkraft är att skapa ny kunskap, är att RISE har ett tydligt uppdrag från att omsätta kunskap till nytta för näringslivet. RISE Jordbruk och Livsmedel har definierat sju konkreta fokusområden för sitt arbete under 2022 och framåt.

Klara Båth kommenterar:

1 FRAMTIDENS HÅLLBARA LIVSMEDELSPRODUKTER

– Vi har många projekt inom utveckling av växtbaserade produkter – speciellt finns en stark efterfrågan på kompetenser inom proteinskiftet både när det gäller smak och textur. Allt fler förfrågningar kommer numera direkt från industrin. En av drivkrafterna är att gå från sojabaserade produkter till att utgå från svenska grödor i produkterna.

2 HÅLLBAR GÅRD

– Konsumenterna vill veta mer om ursprung och produktionsmetoder. I den här typen av projekt undersöker vi bland annat jordbrukets bidrag kopplat till olika ekosystemtjänster, hur man kan göra produkterna mer hållbara – till exempel genom att underlätta för hur vi mäter hållbarhet och biodiversitet på gårdsnivå.

3 FRAMTIDENS VÄXTODLINGSTEKNIK

– RISE leder bland annat testbädden Digitaliserat jordbruk på Ultuna. Här ingår till exempel experiment med datanalys och beslutsstödssystem, samt självkörande och fossilfria fordon för jordbruket.

4 DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I LIVSMEDELSKEDJAN

– Vi ser att data och transparens är en avgörande och svår fråga för matsystemet framöver. Här deltar vi i projekt som undersöker hur man kan använda data och databaser för att dela information längs hela livsmedelskedjan.

5 SJÖMAT OCH AKVATISK PRIMÄRPRODUKTION

– Det händer väldigt mycket inom hållbar sjömat just nu, och det dyker ständigt upp nya produkter från havet som kan förädlas och produktifieras – bland annat finns nu ett stort intresse för alger som framtidens mat. Även landbaserad fiskodling är en högaktuell fråga som ingår i det här fokusområdet.

6 LIVSMEDELSSYSTEMETS RESTSTRÖMMAR

– En viktig nyckel i hållbarhetsarbetet är att ta tillvara det som annars slängs. Som exempel kan nämnas ett tidigare projekt med fokus på broccoli, där odlingsmetoden traditionellt sett lämnar mycket ätbart kvar på fältet. I projektet tittade man på hur även det som normalt lämnas kvar kunde tas till vara och bli attraktiva produkter. Avfallstrappan blir en värdefull guide för att se på hur man från livsmedelsproduktionen bland annat kan utvinna värdefulla råvaror och i senare steg producera energi.

7 OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART OCH RESILIENT LIVSMEDELSSYSTEM

– Hur får vi systemet att ställa om till att bli mer hållbart? Många vill gå mot mer svenska grödor i sina produkter, men då måste odlarna ha tydliga beställningar och ekonomiska förutsättningar. På det här området krävs systemförändringar och nya affärsmodeller. Att bygga ett mer resilient system innebär också att vi har en livsmedelsproduktion som kan stå emot framtida utmaningar som pandemier och klimatförändringar. På det sättet är det en stor styrka att vi jobbar tvärvetenskapligt. Vi vill vara bryggan mellan forskningen och industrin.


FINEST

FINEST är en av Formas fyra nya centrumbildningar. FINEST fokuserar på innovation tillsammans i värdekedjor och på olika systemnivåer – kring konkret produktutveckling, företagssamverkan och innovationssystemets samverkan. Vi utgår från tre vitt skilda värdekedjor: Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel. FINEST består av tre akademiska partners; RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet. I dag medverkar även 16 partners från den svenska livsmedelsindustrin samt flera regioner.

Ri.se/finest


RISE

RISE (Research Institutets of Sweden) är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut med 2 800 medarbetare. I dagsläget driver man ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Ri.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *