Mistra Food Futures: ”Det tvärvetenskapliga är vägen framåt”

Genom det stora samverkansprojektet och forskningsprogrammet MISTRA FOOD FUTURES ska en tvärsektoriell, vetenskaplig plattform byggas för att bidra till omställningen till ett hållbart livsmedelssystem i Sverige. Så här ska det hela gå till.

DET VAR FORSKNINGSSTIFTELSEN Mistra som utlyste medel motsvarande 64 miljoner kronor för att ta ett gediget helhetsgrepp kring det svenska matsystemets framtida utveckling.

Den vinnande ansökan kom från SLU, som tillsammans med RISE och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, är drivande huvudpartners. Programmet har också ett flertal partners från näringsliv, branschorganisationer och myndigheter.

Helena Hansson, professor i jordbrukssektorns ekonomi och Per-Anders Hansson, professor i lantbrukets teknik och system, båda vid SLU, är programchefer för Mistra Food Futures, som blev programmets namn.

– Vetenskapligt underlag visar hur nödvändig en omställning av samhället till ökad hållbarhet i alla dimensioner är, och maten är en väldigt viktig pusselbit. Alla FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till livsmedelsproduktion på olika sätt, säger Helena Hansson.

En framgångsfaktor för programmet är just att det är flera aktörer som jobbar med frågorna över flera ämnesområden.

– Hållbarhet är ett brett begrepp och innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Ska vi kunna uppnå verklig hållbarhet och resiliens behöver vi jobba tillsammans, både tvärs över vetenskapliga fält och över organisationsgränser. Jag har jobbat mycket i tvärvetenskapliga projekt och är glad över att det är ett viktigt fokus för programmet, säger Per-Anders Hansson.

Programmet är uppbyggt omkring åtta WP:er, Work Packages. Sex av dem är konkret forskningsinriktade, ett arbetspaket tillför koordinering och styrning, och ett ska organisera programmets arbete med att möjliggöra transformation, bidra till att forskningsresultat och innovationer verkligen kommer samhälle och näringsliv till nytta.

För att komma vidare med vetenskapliga djupdykningar är WP2 en viktig startpunkt. Forskningspaketet ska identifiera målsättningar tillsammans med andra aktörer inom livsmedelskedjan, och tillsammans reda ut begreppen: vad vill man egentligen uppnå? Vilka barriärer står i vägen för omställningen?

Programmets budget är totalt på 80 miljoner kronor, varav 80 procent är medel från Mistra och resterande 20 procent är medfinansiering från de deltagande aktörerna. Helena Hansson poängterar att Mistra Food Futures är en vetenskaplig plattform för att sprida kunskap och verka som katalysator. Resultaten ska komma hela systemet till godo, och det är livsmedelssystemets aktörer som sedan har resurser och möjligheter att se till att kunskap och resultat omsätts i hållbara beslut och affärsidéer.

Har det tvärvetenskapliga perspektivet varit svårt att få till tidigare?

– Viljan att samarbeta och jobba tillsammans över organisationsgränser har ökat kraftigt under de senaste åren. Men den största skillnaden är satsningen på stora forskningsprojekt inom livsmedelssektorn som gör program som Mista Food Futures möjliga. Tidigare har fokus legat på mindre projekt med budget på två-tre miljoner. Det räcker kanske till en forskare i ett par år, men nu kan vi ha omfattande forskning, kommunikation och aktörsöverskridande samarbeten med helt andra ambitioner. Mobiliseringen av forskningsmedel har lett till den här förändringen, och där är exempelvis Formas fyra nya centrumbildningar inom livsmedelsområdet väldigt nära kopplade till Mistra Food Futures, säger Helena Hansson.

Den hälsosamma aspekten tycks vara viktig för er, har hälsa tagit för lite plats i tidigare projekt?

– Ja, det har blivit stor skillnad på den fronten. Vi måste se bredare på vad som är hälsosamma livsmedel, inte bara vad konsumenten efterfrågar i dagsläget. Industrin kan påverka och styra konsumenterna till att göra mer hälsosamma val. Och vi ser ett ökat fokus på att integrera frågorna – det som produceras ska vara både hållbart och hälsosamt, säger Helena Hansson.

Vad är din förhoppning efter de här fyra åren?

– Att Mistra Food Futures är känt och etablerat som en självklar vetenskaplig plattform i forskningen om hållbara livsmedelssystem, och att samarbetet mellan alla olika aktörer tagit fart och skapar bra lösningar för hållbara
omställningar. Rent akademiskt hoppas vi att programmet triggat igång ny kompetens och nya tvärvetenskapliga samarbeten, att Mistra Food Futures fungerar som en plattform för forskare att hitta varandra och nya forskningsprojekt i. Samarbete över aktörs- och ämnesgränser är oerhört viktigt för att få till en hållbar omställning i stor skala. Tvärvetenskaplig forskning i samverkan med näringsliv och myndigheter är framtidens sätt att arbeta.

Text: Christian von Essen

FAKTA
MISTRA FOOD FUTURES

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.
Mistrafoodfutures.se

MEDVERKANDE PARTNERS
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), programvärd
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
RISE
Göteborgs universitet
Chalmers
Arla Foods
Axfood
Coop
HK Scan
Lantmännen
LRF
Livsmedelsföretagen
Mashie
Orkla Foods Sverige
Polarbröd
Folkhälsomyndigheten
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Region Västra Götaland
Region Östergötland
Region Kalmar

PROGRAMMETS 8 WORK PACKAGES:

WP1 – Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.
WP2 – Identifiera mål för ett hållbart och resilient livsmedelssystem, samt identifiera hinder för att nå målen.
WP3 – Möjliga scenarier och alternativa vägar till framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem.
WP4 – Nästa generations indikatorer för att mäta och följa hållbarhetsprestanda inom livsmedelssystemet.
WP5 – En nollvision för utsläpp av växthusgaser från jordbruket och hur denna påverkar övriga hållbarhetsfaktorer.
WP6 – Hållbar livsmedelsförädling, handel och konsumtion.
WP7 – Drivkrafter och policies för förändring inom produktion och konsumtion av livsmedel.
WP8 – I aktörssamverkan, initiera transformationen till ett hållbart och resilient livsmedelssystem.