Regenerativt jordbruk – nyskapande trend eller sunt förnuft?

Att ta ett helhetsgrepp kring sitt jordbruk innebär att jobba med naturen istället för mot den. Regenerativt jordbruk har blivit ett allt vanligare begrepp inom det nya matlandskapet. Men vad betyder det i praktiken?

MÄRTA JANSDOTTER är vd för Gröna gårdar, en sammanslutning av 40 självständiga köttgårdar. Hon ser regenerativt jordbruk som ett arbetssätt som Gröna gårdar kan uppmuntra och stötta, men något formellt krav på agerande finns inte.

– I grund och botten handlar regenerativt jordbruk om att möjliggöra högsta möjliga vitalitet i ekosystemen, samtidigt som mänskliga behov som mat och fibrer blir tillfredsställt.

Att anta en helhetssyn

Det låter som sunt förnuft, men i praktiken finns en rad konkreta åtgärder som följer med den nygamla filosofin, bland annat inom genom att skapa allt mer slutna kretslopp för vatten och näring inom gårdens verksamhet. Solens naturliga energi spelar en viktig roll, och ett tydligt grundsyfte är att öka den biologiska mångfalden. Istället för att fokusera på skadedjur använder man sig av nyttodjur som även tillför näring. Mineralgödsel och bekämpningsmedel ska inte behöva användas.

– Det handlar mycket om att betrakta och förstå naturen istället för att försöka bekämpa och dominera den, säger Märta Jansdotter. I dag tittar man ofta på ett problem som skadedjur, svamp eller näringsbrist, och så försöker man omedelbart åtgärda symptomen. Inom regenerativt jordbruk tittar man istället på helheten.

Som konkret exempel nämner hon veketåg, en växt som snabbt kan invadera odlingar och som är svår att bli av med.

– Man kan då ta ett steg tillbaka och fundera: varför trivs veketåg hos oss? Hur kan vi se till att andra arter trivs bättre? Alla arter har sina svaga punkter.

En reaktion mot det ohållbara

Kanske kan man dra paralleller till sjukvården, där en holistisk syn på hälsa i kombination med bättre information nu börjar prägla det preventiva arbetet. Märta Jansdotter menar att det inte är en slump att helhetssynen blivit trendig.

Märta Jansdotter, Gröna Gårdar

– Jag ser det som en naturlig reaktion på jordbrukets problem ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det är svårt för många att klara sig ekonomiskt, och då ser man investeringar i ny teknik som den enda vägen framåt. Men jag menar att vi också måste våga lita till vår kunskap och kreativitet. Vi behöver våga prata mer om hur biologi fungerar.

För gårdarna i Gröna gårdar-nätverket, som till största del producerar kött, kan regenerativt jordbruk tyckas bli ytterligare krav som ska påföras en redan diger regelbörda. Samtidigt börjar köttets roll ifrågasättas. Men Märta Jansdotter tror starkt på att bra, svenskt kött fortsatt har en självklar plats på matbordet. Inom det regenerativa jordbruket är djuren inte heller bara en produktionsenhet – de har även en tydlig nytta.

Att vi helt ska sluta äta kött av hållbarhetsskäl är inget som Märta Jansdotter tror på.

– Du gör en större insats om du väljer att äta bra kött från djur som naturbetat, än att bara sluta äta kött och istället välja högt processade proteinlivsmedel. Nötkreatur är till exempel bra på att äta sånt som vi inte kan äta – det är bara 13-14 procent av kossans diet globalt som konkurrerar med vår mat. När hon inte bara föds på gräs äter hon mycket rester från matsystemet.

Vad är bra kött enligt din mening?

– Det är kött från en produktion som tar ansvar för djur, natur och miljö. Med gräsbete, gärna ekologiskt.

Hur ser utvecklingen för regenerativt jordbruk ut?

– Vi har allt att lära. Det är fortfarande få som praktiserar det här i Norden, men det finns ett nätverk som heter Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk. De har hemsida och driver en Facebook-grupp, vilket har blivit en bra mötesplats där mycket praktisk kunskap kan delas.


OM THE SAVORY INSTITUTE
Ett globalt nätverk för regenerativt jordbruk, med bas i USA. Grundare och ledare är Allan Savory, som har en lång bakgrund inom jordbruk och boskapsskötsel i Zimbabwe. Han grundade 1992 Africa Centre for Holistic Management, och gav 1999 ut boken Holistic Management: A New Framework for Decision-Making. Savory gav 2013 ett mycket uppmärksammat Ted Talk på ämnet: ”How to Fight Desertification and Reverse Climate Change”. Läs mer på Savory.global


Text: Christian von Essen, Heja Framtiden